STATUT ALTERNATIVA CIVICĂ ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACȚIUNE

 

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

 

 • ALTERNATIVA CIVICĂ ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACȚIUNE este persoana juridică română de drept public care promovează valorile democratice și ale societății civile, drepturile omului, pluralismul politic, respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a interesului national, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale. ALTERNATIVA CIVICĂ ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACȚIUNE contribuie la formarea opiniei publice, prin mecanismul de dialog și participare civică pe care îl propune. Având un scop politic, acela de a facilita cetățenilor participarea la procesul de dezvoltare a politicilor publice, ALTERNATIVA CIVICĂ ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACȚIUNE participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea autorităţilor publice, stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii. Contribuie la îmbunătățirea procesului decizional prin aducerea în dezbatere publică a opiniilor diferite prezente în societate.

ALTERNATIVA CIVICĂ ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACȚIUNE functionează atât la nivel local cât și național, inclusiv în Diasporă.

 • Denumirea partidului
 1. Denumirea integrală a partidului este: ALTERNATIVA CIVICĂ ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACȚIUNE;
 2. Denumirea prescurtata a partidulului este: “A.C.A.S.A.”;
 3. In prezentul Statut precum și în documentele emise de organismele partidului, referirea la denumirea partidului se va face prin formularea: “A.C.A.S.A”.
 • Semnul partidului
 1. Semnul permanent al partidului este descris în Anexa 1 la Statut, care cuprinde imaginea semnului permanent precum și specificațiile grafice legate de forma și culorile acestuia;
 2. Semnul permanent poate fi modificat de Organizația națională.
 • Sediul partidului

Sediul central al partidului este în Mun. București, Str. Căminului nr 5, Et.1, ap.2, Sector 2. Adresa sediului central se poate modifica de către Organizația Națională.

 • Regimul juridic

A.C.A.S.A. se înființează și funcționează conform dispozitiilor Constituției României, a Legii partidelor politice și a prezentului Statut;

A.C.A.S.A. înfințează organizații statutare pe teritoriul României și în afara țării, conform legislației interne, europene și internaționale;

A.C.A.S.A. este persoană juridică de drept public care, prin activitatea sa, urmărește numai obiective politice;

A.C.A.S.A. este o asociație cu caracter politic, publică și deschisă, care actionează în sprijinul exercitării drepturilor constituționale ale cetățenilor români.

 • Obiectivele politice generale ale A.C.A.S.A.
 1. Respectarea Constituției și a legilor României;
 2. Respectarea Tratatului Uniunii Europene;
 3. Respectarea Convențiilor internaționale privind drepturile omului și de protecție a mediului, implementarea principiilor acestor Convenții în legislația internă;
 4. Apărarea suveranității naționale, a independenței și unității Statului și a integrității teritoriale a României;
 5. Crearea condițiilor necesare pentru buna funcționare a statului de drept, pentru înfăptuirea justiției în numele legii și al dreptății;
 6. Echitate și justiție socială;
 7. Respectarea și întărirea drepturilor și libertăților individuale;
 8. Creșterea calității vieții și a bunăstării societale și materiale a cetățenilor României;
 9. Ridicarea nivelului de educație și cultură a cetățenilor tării;
 10. Modernizarea Statului și aducerea acestuia în slujba cetățeanului, inclusiv prin informatizare și reducere a proceselor birocratice;
 11. Dezvoltarea economica durabilă, bazată pe cercetare, inovație și pe tehnologii ce nu afecteaza mediul și care limitează poluarea; promovarea conceptelor de ecologie modernă;
 12. Consolidarea poziției României ăn Uniunea Europeană și afirmarea intereselor tării în lume. Apărarea drepturilor cetățenilor români în străinătate și promovarea intereselor acestora în forumuri internaționale.

 

CAPITOLUL 2 MEMBRII DE PARTID

 

 • Poate deveni membru al A.C.A.S.A. orice cetățean român care:
 1. potrivit Constituției, are drept de vot;
 2. nu îi este interzisă prin lege asocierea politică;
 3. nu i-au fost interzise prin hotărâre judecătorească exercitarea drepturilor politice sau cetățenești;
 4. aderă la valorile, principiile și obiectivele cuprinse în Programul partidului și iși propune să acționeze pentru realizarea acestora;
 5. recunoaște și respectă Statutul partidului, atât în litera cat și în spirit;
 6. este un cetățean onest, cu o buna reputatie în comunitate.
 • Procedura de înregistrare a membrilor partid
 1. Persoanele care doresc să devină membri ai partidului depun o cerere de adeziune, insoțită de un curriculum vitae (CV), de o scrisoare de intenție conținând proiectul de acțiune personală pentru realizarea obiectivelor partidului și de o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la Art. 2.1. Formatul documentelor de înregistrare sunt prevăzute în Regulamentul Intern (RI) ;
 2. La înscrierea în partid, toți solicitanții sunt obligați să declare în scris, pe propria răspundere, daca au sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic. În cazul în care această situație există, persoana respectiva are obligația de a demisiona din acel partid;
 3. Cererea se adresează secretarului Organizației locale (OL) în care solicitantul are domiciliul, resedința sau locul de muncă. Dacă filiala locală nu există, cererea se adresează Biroului de Coordonare Județeană (BCJ). Dacă nici filiala județeană nu există, cererea se adresează Biroului de Coordonare Națională (BCN);
 4. Decizia de acceptare sau de respingere a cererii de adeziune se ia de către BCJ, (respectiv BCN în cazul în care BCJ respectivă nu a fost înființată), în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii de adeziune;
 5. Decizia de acceptare sau de respingere poate fi contestată de orice membru al partidului la Comisia de Etică și Arbitraj (CEA) în termen de 30 de zile de la decizia BCJ (BCN)
 6. Contestația se soluționează de CEA în termen de 30 de zile și este definitivă;
 7. Membrii partidului sunt înscrisi în Registrul de evidență a membrilor care se întocmește la nivelul OL și se transmite pentru centralizare către BCJ și apoi către BCN.
 • Sancțiuni

Sancțiunile care se aplică membrilor de partid sunt:

 1. Avertismentul

Avertismentul se aplică membrilor de partid de către CEA. În cazul acumulării de către un membru de partid a două avertismente intr-un interval mai mic de 12 luni, aceasta duce la punerea în discuția BCJ, respectiv BCN,  a propunerii de retragere a calității de membru.

Contestațiile cu privire la sancțiunile de avertisment aplicate de CEA se supun deciziei BCN. Deciziile BCN sunt definitive.

 1. Suspendarea pe o perioadă limitată

a drepturile de membru de partid sau din funcțiile deținute, se aplică în situația în care persoana respectivă, din culpa să sau nu, este în situatia de incompatibilitate sau imposibilitate de exercitare a calității respective. Suspendarea se decide de către CEA până la incetarea motivului care a creat incompatibilitatea sau imposibilitatea respectivă. Contestațiile cu privire la suspendare aplicate de CEA se supun deciziei BCN. Deciziile BCN sunt definitive.

 1. Demiterea din funcțiile deținute în partid sau retragerea sprijinului politic pentru funcțiile publice delegate de partid, inclusiv primari și consilieri locali, se decide de către OJ în cazul funcțiilor la nivel județean sau ON în cazul funcțiilor la nivel central. Propunerile de demitere sau retragere a sprijinului se emit de către CEA. Se aplică în cazul membrilor delegați în funcții care se abat de la mandatul de reprezentare acordat de organizațiile partidului sau care se abat de la constituționalitate, legalitate, principiile A.C.A.S.A., regulile de conduită sau moralitate asumate în calitate de membru. Deciziile OJ sau ON sunt definitive.

Membrii de partid care ocupa funcții publice își asumă obligația demisiei imediate din funcțiile publice ocupate ca delegați din partea partidului, în cazul retragerii sprijinului politic, decise în cadrul structurilor de partid.

 1. Excluderea din partid

Art 2.4 Organismele chemate să aplice sancțiuni au obligația de a decide asupra sancțiunilor în termen de 30 de zile de la primirea sesizărilor. Cercetările efectuate de CEA în cadrul organizațiilor în care activează persoana respectivă sunt obligatorii și trebuie să se realizeze în interiorul termenului de decizie stabilit de 30 de zile.

Art. 2.5          Excluderea din partid

Propunerile de retragere a calității de membru se emit de către CEA. Aceasta se realizează prin decizia BCJ din judetul în care functioneaza OL în care activează persoana respectivă ca membru, sau prin decizia BCN în cazul membrilor care ocupă funcții de conducere în partid sau funcții publice la orice nivel. Sancțiunea aplicată de BCJ poate fi contestată la BCN care o ia în discutie în termen de 30 de zile. Deciziile BCN privind retragerea calitatii de membru sunt definitive.

Situațiile în care se poate lua măsura excluderii sunt:

 1. înscrierea într-un alt partid sau aderarea la alte forme de organizare incompatibile cu principiile politice și morale ale partidului;
 2. întreprinderea în mod repetat de acțiuni politice sau declarații publice contrare programului sau statutului partidului sau regulilor de funcționare a organizației;
 3. comunicarea de informații neadevărate privind activitatea publică anterioară sau ulterioară înregistrării ca membru al partidului;
 4. încălcarea prevederilor programului de guvernare sau a statutului partidului în exercitarea funcțiilor publice în care a fost delegat de partid;
 5. apartenența dovedită la servicii secrete sau alte organizații netransparente care influențează sau limitează libertatea de gândire și acțiune a persoanei;
 6. condamnarea penală în orica fază procesuală;
 7. interzicerea executării drepturilor civile și politice în urma unei hotărâri judecătorești definitive;
 8. neplata cotizației pentru o perioadă de mai mult de 6 luni consecutive;
 9. deces;
 10. Încetarea calității de membru de partid atrage pierderea imediata a tuturor funcțiilor din partid și din funcțiile publice detinute ca delegat al partidului.

Art 2.6           Sesizarea privind apariția unei situații care impune aplicarea unei sancțiuni asupra unui membru se depune la CEA de către oricare membru de partid sau de către secretarul OL în care activează persoana reclamată. CEA are obligația de a cerceta aspectele sesizate în termen de 30 de zile, inclusiv prin consultarea organizațiilor interne din care persoana reclamată face parte. CEA poate admite cererea și propune sanctiunea, către organismele autorizate să aplice sancțiuni, sau poate respinge cererea în situația în care constată că sesizarea nu este fondată.

Evidența sancțiunilor aplicate se ține de către secretariatul BCN. Acestea sunt publice pentru toți membrii de partid.

Art. 2.7          Pierderea calității de membru al partidului prin demisie

Se realizează prin depunerea demisiei la secretariatul BCJ, ca act de voință unilateral exercitat de membrul de partid. Demisia are efect imediat.

În cazul demisiei voluntare sau a retragerii calitatii de membru, persoana în cauză nu poate emite nici un fel de pretenții patrimoniale sau de drepturi de autor în raport cu partidul ca persoana juridică sau cu organizațiile interne din care a facut parte. Excepție fac situațiile în care între persoana respectivă și organizație au intervenit contracte civile care reglementează raporturile respective.

Art. 2.8          Reabilitarea membrilor de partid

Se aplică în cazul persoanelor care au pierdut această calitate ca urmare a aplicării Art 2.5 pct f), în cazul unor hotărâri judecătorești definitive care invalidează condamnări anterioare.

In aceste situații, membrul de partid respectiv va fi repus în drepturi și chiar repropus, inclusiv în funcțiile de partid și publice din care a fost retras, începând cu următoarea legislatură.

Art. 2.9          Suspendarea din calitatea de membru și din funcțiile deținute în partid pe perioada ocuparii unei funcții publice.

Nu este permis cumulul funcților de conducere în partid cu cele publice, ocupate în calitate de delegat al partidului.

Dupa încetarea perioadei de ocupare a funcțiilor publice membrul de partid revine în cadrul organizației din care face parte, dar nu poate reveni în funcțiile ocupate în partid anterior suspendării.

Suspendarea din calitatea de membru de partid se face pe perioada în care membrul de partid ocupa funcții publice incompatibile cu această calitate.

Art. 2.10        Participarea în organizații

 1. Un membru A.C.A.S.A. aparține de o singură filială locală, în care acesta își are domiciliul, reședința sau locul de muncă, la alegere;
 2. Membrul de partid se poate transfera într-o alta filiala locala în care își are domiciliul, reședința sau locul de muncă prin cerere adresată BCJ în care activează;
 3. în cadrul proceselor de votare la care participă, un membru de partid poate vota un singur candidat;
 4. Un membru de partid poate ocupa o singură funcție de conducere în partid sau funcție publică din partea partidului, indiferent de palierul organizatoric. Fac excepție membrii Comisilor de Specialitate (CS), care pot ocupa și o funcție de conducere sau o funcție publică;
 5. La înregistrarea în partid fiecare membru poate opta pentru participarea la CS în condițiile prevăzute în statut.

Art. 2.11        Procedura privind luarea deciziilor

În toate structurile partidului procedura de luare a deciziilor este prin vot. Votul este de regulă deschis, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau prin decizia adunării (comisiei, biroului) în ședința respectivă. Cvorumul de ședință este de jumătate plus unu din totalul membrilor acelei structuri organizatorice. Deciziile se consideră valide dacă intrunesc majoritatea simplă a voturilor exprimate de cei prezenți (sau care doresc să-și exercite dreptul de vot).

Un proces de vot se consideră valid doar dacă este însoțit de dovada convocării sau informării fiecarui membru al organizației respective asupra obiectului deciziei ce urmează a fi luată, a datei și orei la care are loc sedința. Dovada convocării constă din mesaje trimise de secretarul organizației prin poșta electronică la adresele comunicate de fiecare membru în fișa de înregistrare personală, telefonic, respectiv prin afișare la sediu, în cazul membrilor care nu beneficiază de acces online permanent.

Secretarii și secretariatele răspund de informarea corectă și promptă a membrilor privind organizarea proceselor decizionale.

Procesele de consultare prin vot a membrilor de partid se asimilează votului în adunările generale.

Procesul de votare care se organizează prin convocarea adunării generale a organizației respective, se poate realiza prin deplasarea membrilor la sediul acesteia, sau prin vot electronic securizat, pe platforma online a partidului. Procedurile de luare a deciziilor la nivelul OJ și ON se realizează, de regulă, prin vot electronic, cu asigurarea accesului fiecarui membru la sistemul de vot și cu respectarea libertății de a vota.

Art. 2.12        Dreptul la initiațivă politică a membrilor de partid

este garantat în cadrul tuturor organismelor din care membrii de partid fac parte, astfel:

 1. în cadrul OL, orice inițiativă din partea unui membru de partid se supune în mod obligatoriu dezbaterii și votului în cadrul OL;
 2. în cadrul OJ, al ON și al Congresului, prin afișare (comunicare online) către toți membrii organizațiilor respective. Inițiativele individuale se supun votului OJ, ON sau al Congresului daca întrunesc numarul minim de susținători prevazut în statut;
 3. în cadrul tuturor organismelor executive precum și în cadrul CEA și CS orice inițiativă venită din partea oricărui membru al acestor organisme se supune în mod obligatoriu dezbaterii și votului structurii respective.

Art. 2.13        Datele calendaristice la care se desfășoară Adunările generale sau ședințele  structurilor interne destinate tuturor rundelor de alegeri sau oricăror altor activități ce rezidă în mod programat din prevederile statutare, se stabilesc de către organismele executive de pe respectivul palier organizatoric, cu respectarea intervalelor de timp prevazute în statut.

Initiațiva de întrunire a adunărilor generale extraordinare, inițiativele pentru noi reglementari, sau de convocare a ședințelor în cadrul structurilor executive, în cadrul tuturor organismelor partidului, poate aparține oricărui membru al organizației respective, initiațiva pe care o aduce la cunoștința celorlalți membri prin afisșare la sediu și prin poșta electronica. Dacă în termen de 3 zile de la comunicarea inițiativei se întrunește numarul minim de susținători prevăzut în statut, coordonatorul structurii respective are obligația de organizare a Adunării generale sau ședinței în termen de 3 zile.

Detaliile privind modul de organizare a votului sunt cuprinse în Regulamentul Intern.

Art 2.14         Membrii de partid

 1. Membrii de partid au dreptul să propună acțiuni, strategii, să participe direct la luarea deciziilor prin vot în cadrul organizațiilor din care fac parte sau în structurile de conducere și coordonare judetene și naționale și pot candida la poziții de delegat în funcții publice, în condițiile prezentate în statut.
 2. Persoana care solicită inregistrarea ca membru de partid poate primi această calitate și implicit drept de vot în cadrul organizațiilor interne, dupa trecerea unui interval de timp de șase luni de zile de la data depunerii cererii de înscriere în partid. În timpul celor șase luni de la data cererii inițiale solicitantul are obligația să participe la toate activitatile OL din care urmează să facă parte, mai puțin la deciziile luate prin vot. BCJ va lua în discuție acordarea calității de membru, termenul de răspuns fiind de 30 de zile de la primirea avizului pozitiv din partea CEA. Avizul CEA se remite către BCJ la data îndeplinirii termenului de șase luni destinat verificărilor. Contestatii la aceste decizii pot fi depuse la BCN. Deciziile BCN sunt definitive.
 3. Membrii de partid au dreptul de a candida la funcții interne în partid sau la funcții de reprezentare publică. Dreptul de a candida în alegeri interne sau ca delegat în funcții publice, se poate obține după o perioadă de un an de la înregistrarea ca membru de partid. Acordarea dreptului de a candida se decide prin votul BCJ, cu avizul CEA. Avizul CEA se remite către BCJ la data indeplinirii termenului de un an de la inregistrare. Contestații la aceste decizii pot fi depuse la BCN. Deciziile BCN sunt definitive.
 4. Cu derogare de Art. 2.14 lit b) și c), pe perioada primului an de la înregistrarea juridică a partidului, acordarea calității de membru de partid precum și dreptul de a candida, se pot obține prin decizia BCN, fără parcurgerea procedurilor descrise anterior.

Art. 2.15        Calitatea de simpatizant

Simpatizanții partidului sunt persoane private care susțin activitatea partidului, agrează programul și statutul. Acestia sunt înregistrați în registrul pentru simpatizanți gestionat de fiecare OL, BCJ sau BCN.

Simpatizanții partidului sunt informați despre acțiunile partidului și despre deciziile importante luate de partid. Simpatizantii sunt invitați la acțiunile organizate de partid, inclusiv sedințele OL.

Simpatizanții partidului care participă ca invitați la ședințele de partid, au dreptul să ia cuvantul, să propună inițiative, să susțina opinii și idei, dar nu au drept de vot și nu pot candida la funcțiile din partid.

Aceștia nu au obligația de a plăti cotizație.

În localitățile în care nu s-au constituit OL, simpatizanții partidului pot constitui Grupuri de Inițiativă Locală (GIL) în conformitate cu prevederile Art. 3.11

 

Drepturile și obligatiile membrilor de partid

 

Art. 2.16        Drepturile membrilor  de partid:

 1. să fie informați referitor la toate deciziile partidului;
 2. să participe la întalnirile periodice ale organizației;
 3. să aibă drept de initiațivă în toate structurile din care fac parte;
 4. să-și exprime prin vot opinia asupra tuturor problemelor generale care privesc partidul și proiectele sale;
 5. să posteze opinii în secțiunile dedicate ale site-ului partidului;
 6. să participe la toate acțiunile publice, la campaniile electorale și la procesul electoral;
 7. să participe la programe de instruire din cadrul partidului, conform competențelor, calitaților personale și profesionale;
 8. să aleagă și să fie ales în structurile de conducere ale Partidului și să fie delegat în funcții publice ca reprezentant al partidului A.C.A.S.A. ;
 9. Să sesizeze CEA cu privire la încălcari ale Statutului, Programului și Regulamentului Intern.

Art. 2.17        Obligațiile membrilor de partid

 1. să cunoască și să respecte Statutul, Programul și Regulamentul Intern ale partidului;
 2. să aibă un comportament onest și civilizat în societate;
 3. să participe prin vot la activitatile decizionale din partid;
 4. să achite cotizația lunară;
 5. să participe activ în cadrul partidului la dezvoltarea organizației și la activitățile necesare atingerii scopului acesteia. Se considera o participare satisfăcătoare din partea membrilor daca timpul alocat de acestia activităților interne este de minimum 25 ore/luna;
 6. să se încadreze în disciplina impusă de regulamentul organizației;
 7. să participe la campaniile electorale și procesul electoral din secțiile de votare;
 8. să participe la adunările generale ale organizațiilor din care fac parte.

Art. 2.18        Conditiile generale minimale pe care un membru trebuie să le indeplineasca la depunerea candidaturii sale pentru ocuparea de funcții în partid sau funcții publice sunt:

 1. studii minim liceale;
 2. fără antecedente penale și fiscale;
 3. să aibă un profil moral exemplar, să fie apreciat și respectat în comunitatea din care provine;
 4. să nu fi ocupat funcții publice sau funcții administrative, numit din partea altor partide care au participat la guvernare.

 

CAPITOLUL 3 STRUCTURILE ORGANIZATORICE ALE PARTIDULUI

 

 • C.A.S.A. se organizează pe principiul administrativ-teritorial. Organizațiile constituite au autonomie decizională, în limitele stabilite de Statut.
 • Structurile decizionale ale partidului sunt:
 1. Organizațiile locale (OL) constituite la nivel de comună, oraș sau municipiu
 2. Organizațiile locale reunite (OLR)
 3. Organizațiile județene (OJ) sau de sector constituite la nivelul fiecarui judet și al sectoarelor municipiului București –cuprind toți membrii de partid din judet, respectiv din sector
 4. Organizația națională (ON) – cuprinde toți membri de partid din țară si diasporă
 5. Comisia de Etică și Arbitraj (CEA)
 • Structurile executive ale partidului sunt:
 1. Secretarii OL
 2. Birourile de coordonare locală (BCL) (în localitățile/sectoarele unde se constituie mai multe OL)
 3. Birourile de coordonare județeană (BCJ)
 4. Președinții OJ
 5. Biroul de coordonare națională (BCN)
 6. Biroul politic permanent (BPP)
 7. Președintele partidului
 8. Secretariatele partidului
 • Comisiile de specialitate (CS) județene și naționale sunt structuri consultative organizate la nivelul județelor (CSJ)- sub coordonarea BCJ și la nivel central (CSC)- sub coordonarea BCN.

 

ORGANIZAȚIA LOCALĂ (OL)

 

 • Organizația locală este structura decizională de baza a partidului, care cuprinde toți membrii inregistrați dintr-un oraș sau comună. Membrii OL sunt simultan și membri ai organizației județene și ai organizației nationale.
 • Numărul minim de la care se poate constitui OL este de 3 membri. O organizație locală poate avea între 3 și 50 de membri. Până la atingerea numărului minim necesar, se pot constitui Grupuri de inițiativă locală de minim trei persoane, membri sau simpatizanți, în vederea constituirii OL. Acestea vor fi înregistrate în evidențele BCJ sau BCN și vor beneficia de sprijinul organizațiilor judetene și centrale pentru constituirea OL respective. După depașirea numarului de 50 de membri, OL se divide în doua OL cu numar egal de membri (+/- 1) pe criteriul teritorial. Astfel se va urmări ca fiecare OL care rezultă să acopere un numar egal (+/-1) de secții de votare.

În cadrul aceleiași OL pot fi membri maximum doua persoane care sunt rude sau afini până la gradul 4, sau rude spirituale.

 

 • Atribuțiile OL:
 1. identifică problematica cu care se confruntă comunitațile locale și propune soluții și programe pentru rezolvarea acestora;
 2. difuzează în randul cetățenilor din comunitate ideile și soluțiile partidului la problemele locale și naționale;
 3. se preocupă permanent de atragera de noi membri în organizație;
 4. se pronunță cu privire la problematica aflată pe ordinea de zi a primariilor și consiliilor locale și deleagă responsabilitate consilierilor locali și primarilor aparținând partidului pentru punerea în practică a acestor decizii, cu consultarea CSJ sau CS, dupa caz;
 5. analizează activitatea primarilor și consilierilor aparținând partidului și propun BCN retragerea sprijinului politic în cazul încălcării mandatelor cu care au fost învestiți de OL;
 6. organizează campaniile electorale și activitatea în secțiile de votare;
 7. propune către Comisia de Etică și Arbitraj sancționarea sau excluderea acelor membri care încalcă statutul, programul, legea sau RI;
 8. alege prin vot secretarul OL și delegatul OL în BCJ;
 9. este organismul împuternicit să desemneze din rândurile sale candidaturi în alegerile locale, pentru funcțiile de consilieri locali și primari;
 10. monitorizează activitatea primarului și consiliului local, identifică eventualele nereguli și ilegalitati, aduce situatiile respective la cunoștința publicului și întreprinde de acțiuni menite să corecteze acele situații, inclusiv pe cale juridică;
 11. identifică persoane și grupuri sociale aflate în dificultate și acordă sprijin acestora prin sensibilizarea autorităților locale și centrale sau prin atragerea de fonduri private destinate susținerii acelor persoane;
 12. popularizază masurile alternative propuse de organizație și atrage noi membri și simpatizanți;
 13. toate deciziile OL se iau prin votul membrilor OL, cu majoritate simplă. Convocarea adunării generale, respectiv supunerea la vot a unei propuneri, se aplică la initiativa oricărui membru al organizației.

 

 • SECRETARUL OL
 1. Pentru coordonarea activității, OL alege prin vot secretarul organizației în cadrul adunării generale. Acesta poate fi revocat de adunarea generală tot cu votul majoritatii simple, ocazie cu care se demarează procedura de alegere a unui nou secretar. Secretarul OL poate fi revocat și de BCJ la propunerea CEA.
 2. Mandatul secretarului OL este de doi ani. Un membru poate candida la o noua funcție de secretar OL la patru ani de la expirarea ultimului mandat de secretar.
 3. Secretarul reprezinta OL în relația cu autoritățile publice locale și cu terți, ca purtator de cuvânt a OL. Acesta actionează strict în limitele mandatelor cu care a fost împuternicit de Adunarea generala a OL
 4. Atribuțiile secretarului OL sunt:
  1. Ține evidența membrilor și simpatizanților organizației și comunică BCJ modificările apărute precum și cererile de adeziune depuse;
  2. Organizează Adunările generale ale OL la intiațiva oricărui membru al organizației. Pentru toate deciziile care urmează a se lua în OL, secretarul convoacă Adunarea generală ale carei decizii sunt obligatorii. Consultarea prin sistemul de vot online al partidului se asimilează Adunării generale.
  3. Transmite BCJ toate deciziile OL;
  4. Coordonează activitățile de informare publică, informare în cadrul OL, atragerea de noi membri, campaniile electorale.

 

 • DELEGATUL OL ÎN BCJ
 1. OL își desemnează delegatul pentru reprezentare în BCJ prin votul Adunării generale. Mandatul delegatului OL este de doi ani. Acesta poate fi revocat de Adunarea generală tot cu votul majorității simple, ocazie cu care se demarează procedura de alegere a unui nou delegat. Delegatul OL poate fi revocat și de BCJ la propunerea CEA. în cazul revocării și realegerii unui nou delegat al OL, mandatul acestuia va fi limitat la perioada ramasă până la alegerile la termen.
 2. Candidații pentru funcția de delegat în BCJ sunt validați de CEA;
 3. Secretarul OL nu poate candida la funcția de delegat în BCJ. Un membru OL care este delegat în BCJ nu poate candida la o nouă funcție de delegat mai devreme de 4 ani de la incheierea mandatului precedent.
 4. În cadrul BCJ, delegatul OL funcționează ca purtator de cuvant al organizației din care provine. El informeză permanent OL, iar toate deciziile la care urmeaza să participe sunt precedate de consultarea prin vot a membrilor OL, respectarea mandatului dat de acestia fiind obligatorie. Delegatul OL are dreptul și obligația de a convoca Adunarea generală a OL pentru stabilirea poziției pe care OL o va adopta în problemele de competenta BCJ.
 5. Delegatul OL în BCJ este simultan și delegat al OL la Congresul partidului
 • CANDIDAȚII OL LA FUNCȚII LOCALE

OL desemnează prin vot din rândurile sale candidații pentru funcțiile de consilieri locali și primari. Candidaturile se validează de Comisia de etica și arbitraj, cu exceptia candidaturilor la funcțiile de primari în municipii capitale de judet care se validează de CEA și BCN. Aceste atribuții de desemnare revin și Grupurilor de Inițiativă Locală, până la constituirea OL.

 • GRUPURILE DE INITIAȚIVĂ LOCALĂ (GIL)
 1. Premergator constituirii OL, sau în localitățile în care nu se pot constitui OL din lipsa numarului minim de membri necesar se poate constitui un Grup de Inițiativă Locală (GIL) în vederea realizării unor obiective sociale și electorale locale. GIL preiau atribuțiile OL prevăzute la Art. 3.7, mai puțin cele specificate la punctul d), e), g), h).
 2. GIL pot propune, din rândul lor, candidați la funcțiile de primari sau consilieri locali, în conditiile Art 3.10. Pentru depunerea candidaturilor, persoanele vizate trebuie să obțină în prealabil calitatea de membru de partid. În situația câștigării alegerilor pentru posturile din administrația locală, atributiile OL de la Art. 3.7 punctele d), e) g) vor fi indeplinite de către departamentele corespondente ale BCJ.
 3. Membrii GIL vor alege prin vot din rândurile lor un secretar cu mandat de doi ani, cu rol de coordonare a grupului. Secretarul GIL are atribuții identice cu cele prezentate la Art. 3.8.
 4. în cazul GIL nu se aplică:
 • participarea la OLR;
 • dreptul de a primi sprijin financiar sau logistic;
 • obligația de a organiza sediu și echiparea aferentă.

 

ORGANIZAȚIILE LOCALE REUNITE (OLR)

 

 • Organizațiile locale reunite se constituie în localitățile unde există mai multe OL, precum și în sectoarele municipiului București unde se constituie Organizații locale reunite de sector. Acestea cuprind toți membrii OL componente și sunt conduse de un secretar ales de către toti membrii. Acolo unde se constituie, OLR preiau o parte din funcțiile OL și anume:
 1. desemnează din rândurile sale candidații pentru funcțiile de consilieri locali și primari;
 2. se pronunță cu privire la problematica aflată pe ordinea de zi a primăriilor și consiliilor locale și deleagă responsabilitate consilierilor locali și primarilor aparținând partidului pentru punerea în practică a acestor decizii;
 3. analizează activitatea primarilor și consilierilor aparținând partidului și propun revocarea lor în cazul încalcării mandatelor cu care au fost învestiți;
 4. coordoneaza campaniile electorale prin BCL.
 • Coordonarea activitatii OLR se realizeaza prin Biroul de coordonare locală

(BCL) care cuprinde toți secretarii OL componente. Prin rotație, la fiecare 3 luni, fiecare secretar de OL coordonează activitatea BCL.

ORGANIZAȚIA JUDETEANA (OJ)

 

 • Organizația județeană cuprinde toți membrii de partid din județ sau Municipiul București. OJ este structura decizională la nivelul județelor țării și a Municipiului București unde se constituie Organizația Municipiului București. OJ se constituie în județele sau sectoarele în care s-au înființat cel puțin trei OL.

Procesul de vot în cadrul OJ se realizează prin mijloace de vot electronice. Pentru membrii care nu au acces direct al mijloace de comunicare electronice, OL au obligația de a organiza facilități de acces online la sediul acestora. Această opțiune se înregistrează în evidențele BCJ.

 • Atribuțiile OJ
 1. dezbate și adoptă decizii prin vot pe probleme specifice la nivel județean;
 2. desemnează prin vot președintele și vicepreședintele OJ pentru un mandat de doi ani;
 3. desemnează prin vot delegatul OJ pentru reprezentare în BCN cu mandat de doi ani;
 4. desemnează candidații pentru funcțiile de președinte al consiliului județean și consilierii judeteni, precum și a candidaților pentru funcțiile publice din județ;
 5. este organismul împuternicit să prezinte candidaturi pentru alegerile parlamentare;
 6. revocă prin vot sau sancționează persoanele numite în oricare din funcțiile de mai sus;
 7. dezbate și aproba raportul de execuție bugetara a BCJ;
 8. alte atribuții conform prezentului Statut.
 • Pentru ocuparea funcțiilor de delegat al OJ pentru reprezentare în BCN,

candidat pentru funcțiile de președinte al consiliului județean și consilier județean, candidat pentru funcțiile publice din județ, precum și candidat pentru ocuparea funcțiilor de parlamentari, poate candida oricare membru din OJ respectivă. Candidaturile sunt validate de CEA. Candidații pentru funcțiile de consilieri județeni și reprezentanți în funcțiile publice la nivel județean se grupează pe specialitati, corespunzător competențelor personale. Candidaturile validate sunt supuse votului OJ. Procedura de selecție și desemnare este prevazută în RI.

 • Convocarea Adunării generale a OJ, respectiv supunerea la vot a inițiativelor

membrilor OJ sau aplicarea măsurilor statutare se realizează la inițiativa oricărui delegat OL în BCJ, a unei OL prin majoritatea membrilor săi, sau a unui numar de 10% din membrii OJ.

Secretariatul OJ are sarcina de afișare și comunicare a inițiativelor individuale în vederea obținerii susținerii necesare din partea membrilor OJ.

Organizația din Diasporă este constituită din cetățenii români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinatate, care aderă la statutul și programul partidului. Aceasta este asimilată unei organizații județene și preia atribuțiile acestora. Modul de funcționare a organizației din Diasporă este prevazută în RI.

 

BIROUL DE COORDONARE JUDEȚEANĂ (BCJ)

 

 • Biroul de coordonare județeană pune în aplicare deciziile OJ.
 • Componența BCJ este următoarea:
 1. câte un delegat din fiecare OL din județ;
 2. coordonatorii comisiilor de specialitate județene;
 3. președinte, vicepreședinte și secretar cordonator ai OJ;
 4. delegatul OJ în BCN.
 • Deciziile în cadrul OJ se impart în două categorii: decizii cu caracter general

care se iau prin votul direct al tuturor membrilor OJ în cadrul Adunărilor generale și decizii cu caracter administrativ-organizatoric ce se iau în cadrul BCJ (pe baza mandatelor obținute de delegați în OL). Încadrarea problemelor ce urmează a fi reglementate în cele două categorii se propune de către președintele OJ și se supune aprobării CS politică și ideologică.

 • Atribuțiile BCJ:
 1. coordonează înființarea de noi OL;
 2. acordă sprijin logistic și financiar pentru OL;
 3. gestionează resursele materiale și financiare ale OJ. Realizează execuția bugetară și evidența contabilă a OJ;
 4. monitorizează instituțiile publice din județ;
 5. organizează campaniile electorale și organizează prezența membrilor de partid în secțiile de votare;
 6. ține evidența membrilor de partid, a cererilor de înscriere, a cererilor de schimbare a poziției în organizație, a sancțiunilor și excluderilor, a candidaturilor și funcțiilor publice ocupate de membrii de partid. ;
 7. organizează programe de instruire a membrilor și candidaților la funcții publice, prin coordonarea Comisiilor de specialitate județene;
 8. promovează inițiativele individuale ale membrilor OJ cu tematică de nivel județean, care se afișează sau se comunică tuturor membrilor OJ, de către BCJ (prin secretariatul BCJ), în vederea obținerii sprijinului necesar de minim 10% din numarul membrilor în vederea supunerii dezbaterii și votului OJ;
 9. organizează procesele de votare în cadrul OJ;
 10. organizează procesele de selecție și votare a candidaților în cadrul OJ pentru toate funcțiile la nivel de județ;
 11. elaborează programe de dezvoltare la nivel de judet, prin antrenarea Comisiilor de specialitate județene în realizarea de proiecte zonale;
 12. coordonează activitatea aleșilor locali și a reprezentanților în funcții publice județene;
 13. se pronunță cu privire la problematica aflată pe ordinea de zi a consiliilor județene și a instituțiilor publice locale, pe baza rapoartelor comunicate de Comisiile de specialitate și deleagă responsabilitate consilierilor județeni și reprezentanților în funcții publice locale aparținând partidului pentru punerea în practică a deciziilor;
 14. implementează aplicarea deciziilor structurilor centrale la nivelul OJ și OL, a programului partidului, a programelor sectoriale și a programului de guvernare al partidului;
 15. crează cadrul de desfașurare și asigură condițiile materiale necesare funcționării Comisiilor de specialitate și CEA;
 16. decide prin votul majorității simple a membrilor săi asupra problemelor administrativ- organizatorice ce survin la nivelul OJ;
 17. elaborează documentele rezultate în urma deciziilor OJ, precum și ale deciziilor proprii;
 18. selectează dintre membri OJ acele persoane cu competențe în domeniile acoperite de Comisiile de specialitate și asigură încadrarea lor în comisii;
 19. validează rezultatele alegerilor din toate structurile OJ;
 20. urmarește încasarea cotizațiilor de la membrii de partid și atragerea de donații;
 21. stabileşte schema organizatorică a personalului angajat al partidului la nivel judeţean, angajează personalul necesar desfășurarii activității;
 22. numește și revocă secretariatul OJ;
 23. alte atribuții conform prezentului Statut.
 • Pentru realizarea operativă a atributiilor sale, membri BCJ se organizează în departamente. Atribuțiile departamentelor sunt prevazute în RI

 

 • PREȘEDINTELE OJ

Este funcție executivă de reprezentare a OJ.

Mandatul Președintelui OJ este de doi ani și se alege cu doi ani înainte de intrarea în funcție.

 • Atribuțiile președintelui OJ

Președintele OJ prezidează ședințele BCJ și Adunarea generală a OJ și are funcție de reprezentare a partidului la nivel județean.

Toate acțiunile și luările de cuvânt ale sale se bazează exclusiv pe deciziile luate în cadrul OJ sau BCJ și recomandările comisiilor de specialitate.

Președintele OJ reprezinta OJ în relația cu autoritățile publice locale județene și terți la nivelul județului.

Președintele OJ nu poate ocupa nicio altă funcție și nu poate funcționa ca delegat al OJ în BCN.

 • Pentru alegerea Președintelui OJ se aplică următoarea procedură:
 1. se depun candidaturile din partea tuturor membrilor interesați;
 2. se avizează candidaturile de către CEA;
 3. se publică programele individuale ale candidatilor, curriculum vitae și raportul de activitate în partid;
 4. se votează în cadrul OJ – un membru de partid poate susține prin vot pe program/moțiune doar un singur candidat.
 • Candidatul câștigator al alegerilor va ocupa funcția de președinte la doi ani de

la data alegerii, perioadă în care va funcționa ca vicepreședinte al OJ. În această perioadă, el va participa la toate acțiunile în care este implicat președintele în funcție, ca și consultant, fără a avea insă drept de semnatură sau reprezentare, fiind asimilat cu un membru BCJ.

 • Delegații OJ în BCN
 1. a) OJ își desemnează delegatul pentru reprezentare în BCN prin votul tuturor membrilor săi. Mandatul delegatului OJ este de doi ani de zile. Acesta poate fi revocat de Adunarea generală tot cu votul majorității simple, ocazie cu care se demareaza procedura de alegere a unui nou delegat. Delegatul OJ poate fi revocat și de BCN la propunerea CEA. În cazul revocării și alegerii unui nou delegat al OJ, mandatul acestuia va fi limitat la perioada ramasă până la alegerile la termen.
 2. b) Candidații OJ pentru funcția de delegat în BCN sunt validați de CEA;
 3. c) Președintele OJ nu poate candida la funcția de delegat în BCN. Un membru OJ care este delegat în BCN nu poate candida la o nouă funcție de delegat mai devreme de 4 ani de la încheierea mandatului precedent.
 • Atribuțiile delegatului OJ în BCN

În cadrul BCN, delegatul OJ funcționează ca purtator de cuvânt al organizației din care provine. El informeză permanent OJ, iar toate deciziile la care urmează să participe sunt precedate de consultarea prin vot a membrilor OJ, respectarea mandatului dat de aceștia fiind obligatorie. Delegatul OJ are dreptul și obligația de a convoca Adunarea generală a OJ pentru stabilirea poziției pe care OJ o va adopta în problemele de competența BCN.

 

ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ (ON)

 

 • Organizația Națională este structura decizională supremă în partid și

îndeplinește funcția de adunare generală a membrilor partidului.

 • ON cuprinde toți membrii de partid din țară și diasporă. Deciziile sale se iau prin votul direct exercitat prin mijloace electronice online, al tuturor membrilor partidului. Pentru membrii care nu au acces direct la mijloace de comunicare electronice, OL au obligația de a organiza facilități de acces online la sediul acestora. Această opțiune se înregistrează în evidentele BCJ.
 • Convocarea adunării generale extraordinare a ON, respectiv supunerea la vot a inițiativelor membrilor ON cu impact național, se realizează la inițiativa oricarui delegat OJ în BCN, a unei OJ prin majoritatea membrilor săi, sau a unui numar de minimum 5% din membrii ON. Secretariatul BCN are sarcina de afișare și comunicare a inițiativelor individuale în vederea obținerii susținerii necesare din partea membrilor ON.
 • Deciziile la nivel național se împart în doua categorii: decizii cu caracter general care se iau prin votul direct al tuturor membrilor ON în cadrul adunărilor generale și decizii cu caracter administrativ-organizatoric ce de iau prin vot în cadrul BCN (pe baza mandatelor obținute de delegați în OJ). Încadrarea problemelor ce urmează a fi reglementate în cele două categorii se stabilește de către BPP cu avizul CS politică și ideologică națională.
 • Atributiile ON sunt:
  1. adoptă decizii prin vot, cu majoritate simplă, în probleme de interes general privind activitatea de partid sau de guvernare. Problematica supusă votului ON se stabilește prin deciziile BPP pe baza clasificării generale stabilită prin RI. Adunarea generală a ON se întruneste odata la doi ani cu ocazia alegerilor și ori de câte ori se întrunesc condițiile stabilite prin prezentul statut;
  2. desemnează președintele partidului prin votul adunarii generale a membrilor de partid, conform procedurii detaliate în RI. Congresul validează președintele partidului al carui mandat incepe;
  3. revocă președintele partidului prin vot direct. Votul pentru revocarea președintelui partidului se organizează la propunerea unui membru al BCN sau a minimum 5% din numărul total al membrilor ON;
  4. este organismul împuternicit să prezinte candidaturi la alegerile pentru funcția de Președinte al României. De asemenea, desemnează candidații partidului pentru funcția de prim-ministru al guvernului și miniștri, prin votul tuturor membrilor ON. Lista candidaților supuși votului ON este stabilită de BCN pe baza avizelor CEA. Procedura de desemnare este prevăzută în RI.
  5. este organismul împuternicit să prezinte candidaturi la alegerile europarlamentare. Lista candidaților supusi votului ON este stabilita de BCN pe pe baza avizelor CEA. Procedura de desemnare este prevăzută în RI.
  6. aprobă prin vot modificarea statutului sau a RI la propunerea BCN;
  7. aprobă aliantele politice, asocierile, fuziunile, reorganizarea sau dizolvarea partidului, la propunerea BCN;
  8. adoptă prin vot programul partidului precum și modificarile la acesta propuse de BCN;
  9. aprobă prin vot programul de guvernare propus de BCN;
  10. aprobă și modifică semnul partidului;
  11. alte atribuții conform prezentului Statut.

 

BIROUL DE COORDONARE NAȚIONALĂ (BCN)

 

 • Biroul de coordonare națională este structura executivă la nivel național a

partidului. Mandatul BCN este de doi ani.

 • BCN este format din:
  1. delegații OJ în BCN;
  2. secretarii comisiilor de specialitate centrale;
  3. președintele și vicepreședintele partidului;
  4. secretarul general.

Deciziile se iau cu ocazia ședintelor la care participă toți membri BCN sau prin vot electronic online. Procedurile de vot sunt prevăzute în RI.

 • Atribuțiile BCN:
 1. pune în aplicare deciziile ON;
 2. stabilește problematica supusă votului ON;
 3. stabilește prin vot listele candidaților partidului pentru funcțiile de prim ministru al guvernului, miniștri și pentru funcția de președinte al României, liste care sunt apoi supuse deciziei ON. Procedura de desemnare este prevăzută în RI.
 4. desemnează prin vot delegații partidului pentru funcții publice în administrația centrală, inclusiv membri în guvern, conform procedurilor din RI. Se va asigura un numar minim de 5 candidați/post cu avizul CEA.
 5. transmite BCJ deciziile ON și BCN și urmărește aplicarea acestora;
 6. elaborează proiecte și programe de dezoltare de interes național pe baza propunerilor și studiilor produse de Comisiile de Specialitate Centrale (CSC)pe care le propune spre aprobare ON;
 7. adoptă prin vot decizii pe probleme curente cu caracter administrative-organizatorice, prin consultarea CSC în limitele impuse de programul partidului și decizile ON. Convocarea ședințelor BCN, respectiv supunerea la vot a propunerilor, se realizează la inițiativa BPP dar și la inițiativa oricărui delegat OJ în BCN, a unei OJ prin majoritatea membrilor săi, sau a unui numar de minimum 10% din membri BCN.
 8. adoptă propuneri de modificare a statutului, a RI și a programului partidului, (pe baza documentelor produse în CSC), pe care le supune votului ON;
 9. întocmește programul de guvernare (pe baza documentelor produse în CSC), pe care il supune votului ON;
 10. stabilește prin vot listele candidaților partidului pentru alegerile europarlamentare, după obținerea avizului   Se desemnează în proporție de 5 candidați/post, candidaturi care sunt apoi supuse votului ON;
 11. validează candidaturile la posturile de primari în municipii reședință de județ;
 12. validează rezultatele alegerilor președinților OJ;
 13. aprobă strategiile electorale propuse de CSC și le transmite în teritoriu;
 14. conduce campania electorală la nivel central în colaborare cu CSC electorală;
 15. numește și revocă purtatorul de cuvant al partidului, trezorierul, secretariatul central;
 16. aprobă prin vot strategiile și hotărarile luate în CSC care privesc mandatele cu care sunt împuterniciti delegații partidului în funcții publice, inclusiv membrii guvernului. Aceste decizii sunt obligatorii pentru toti delegații, indiferent de funcția ocupată.
 17. dezbate propunerile legislative aflate pe agenda Parlamentului și asigură organizarea intalnirilor parlamentarilor cu comisiile de specialitate pentru informare în vederea votului din comisii și plen;
 18. stabilește schema organizatorică a personalului salariat;
 19. convoacă Congresul și stabilește ordinea de zi;
 20. aprobă prin vot bugetul pentru activități electorale propus de Comisia de specialitate pentru strategii electorale centrală;
 21. decide dizolvarea OL la propunerea CEA;
 22. este organismul competent să propună reorganizarea partidului sau asocierea într-o alianţă politică ori în alte forme de asociere. Propunerile sunt supuse votului ON, ca for decizional.
 23. alte atribuții conform Statutului.
 • Pentru realizarea obiectivelor BCN, membrii săi se organizează în departamente corespunzator atributiilor statutare. Atribuțile departamentelor sunt precizate în RI.

 

PREȘEDINTELE PARTIDULUI

 

 • Președintele partidului este funcție executivă și reprezentativă. El reprezintă partidul în relația cu autoritățile publice centrale și terți (pe probleme de interes național).
 • Președintele partidului se alege prin votul tuturor membrilor de partid pentru un

mandat de doi ani.

Candidatul câștigator al alegerilor va ocupa funcția de președinte la doi ani de la data alegerii, perioadă în care va funcționa ca vicepreședinte al partidului. În aceasta perioadă, el va participa la toate acțiunile în care este implicat președintele în funcție, ca și consultant, fără a avea insă drept de semnatură sau reprezentare, fiind asimilat cu un membru BCN.

 • În condițiile în care Președintele în funcție nu își poate exercita temporar

mandatul, vicepreședintele poate fi desemnat de BCN pentru a prelua temporar prerogativele președintelui.

 • Procedura de alegere a Presedintelui partidului este urmatoarea:
 1. se depun candidaturile din partea tuturor membrilor de partid interesați;
 2. se avizează candidaturile de către CEA;
 3. se publică programele individuale ale candidaților, curriculum vitae și raportul de activitate în partid;
 4. se votează în cadrul ON -un membru de partid poate susține prin semnătură pe program/moțiune doar un singur candidat. Alegerea se face în sistem majoritar, în doua tururi, dacă este cazul;
 5. primul plasat pe lista devine vicepreședinte al partidului pentru următorii doi ani și candidat la funcția de președinte pentru mandatul următor. Validarea candidatului în funcția de Președinte se face de către Congresul ordinar următor, dupa intervalul de doi ani. Congresul validează Președintele partidului a carui mandat incepe.
 • Atributiile Președintelui partidului:
  1. prezidează BCN și BPP;
  2. conduce delegația partidului în negocieri politice, în limita mandatului stabilit de BCN și ON;
  3. reprezintă partidul în relații internaționale;
  4. reprezintă partidul în relația cu autoritățile publice centrale și terți (pe probleme de interes national) ;
  5. actionează și prezintă opinii politice strict în limita deciziilor ON și BCN;
  6. este mediator în relația dintre partid și societatea civilă.

 

BIROUL POLITIC PERMANENT (BPP)

 

 • Biroul politic permanent este organism cu funcție executivă cu mandat de doi

ani și este format din:

 1. președintele partidului;
 2. vicepreședintele partidului;
 3. secretarul CSC politică și ideologică;
 4. secretarul CSC pentru media;
 5. secretarul general al partidului;
 6. purtatorul de cuvânt al partidului ales de BCN cu un mandat de doi ani;
 7. liderii grupurilor parlamentare.
 • Atribuțiile BPP
  1. reprezintă interfața partidului în relația cu societatea civilă și media;
  2. adoptă decizii operative privind reprezentarea partidului, poziționarea în raport cu evenimente politice curente;
  3. asigură transmiterea operativa către public a pozițiilor partidului rezultate din deciziile interne;
  4. operează în limitele hotararilor ON și BCN;
  5. prin președintele partidului, convoacă sedințele BCN și Adunările generale ale ON (declansșarea procedurii de vot în cadrul ON sau BCN) ;
  6. încadrează problematica ce urmează a fi supusă votului ON sau BCN, dupa caz, funcție de gradul de interes național/administrativ al respectivelor decizii.
 • Purtătorul de cuvânt al partidului se alege de către BCN la propunerea CS

pentru media și comunicare din cadrul membrilor acestora. CS pentru media și comunicare centrală alege prin vot trei candidați cei mai bine plasați pe care îi propune votului BCN. Candidaturile se depun cu 30 de zile înaintea datei alegerii.

Mandatul purtatorului de cuvânt este de doi ani și se alege în termen de 10 zile dupa constituirea CS. Atribuțiile purtatorului de cuvânt sunt de comunicare a decizilor BPP către media.

 

CONGRESUL PARTIDULUI

 

 • Congresul partidului are loc la intervale de doi ani, în termen de 30 de zile de la desemnarea de către ON a președintelui partidului pentru legislatura viitoare, vicepreședinte în legislatura care începe.
 • Congresul extraordinar se convoacă de către Președintele partidului sau de către minimum 25% din membrii BCN.
 • La Congres participă delegații OL în BCJ, primari, președintii de consilii județene, parlamentari, europarlamentari, membrii BCN și BPP. Congresul se consideră statutar daca la acesta participa cel puțin doua treimi din numarul delegaților desemnati de OL. Data și locul unde se desfășoara Congresul sunt comunicate de președintele partidului.
 • Atribuțiile CONGRESULUI:
  1. Validează vicepreședintele partidului, ales anterior de ON, pentru ocuparea functiei de Președinte al partidului pentru mandatul care începe, cu mandat de doi ani. În cazul invalidării de către Congres, procedura de alegere a președintelui se reia în cadrul ON. În acest caz se aleg atât președintele cât și vicepreședintele. Alegerea se face prin votul majorității delegaților prezenți și este majoritar in două tururi, daca este cazul.
  2. primește raportul BCN, prezentat de către Preşedintele partidului al carui mandat se încheie;
  3. primește rapoartele CSC și Comisiei de Etică și Arbitraj;
  4. dezbate moțiunile depuse de membri de partid care au întrunit susținerea a minimum 10% din totalul membrilor ON;
  5. adoptă prin vot programul BCN prezentat de președintele al carui mandat incepe.

 

COMISIILE DE SPECIALITATE (CS)

 

 • Comisiile de specilitate sunt structuri consultative ale partidului organizate pe

domeniile prioritare ale vieții social-politice și economice ale societății. Acestea cuprind membri selectați pe criterii de competență și expertiză, grupați pe domenii de activitate.

La înregistrarea ca membri de partid, persoanele interesate pot opta pentru candidatura la CS.

 • În luarea deciziilor organismelor interne, așa cum sunt ele prevazute în Statut,

consultarea CS este obligatorie.

Comisile de specialitate se organizează la nivel județean (CSJ) și central (CSC).

 • Numărul de mandate ale membrilor CS nu se limitează. În situația în care nu se poate asigura componența statutară a CS sau în situația descompletării temporare a acestora, membri CS cu competențe în domenii multiple, prin decizia BCN, pot fi simultan membri în maximum trei CS. Membrii CSJ pot fi simultan și membri ai CSC.
 • Comisiile de specialitate organizate la nivel judetean/central sunt:

1        POLITICĂ ȘI IDEOLOGICĂ

2        EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚAMÂNT

3        SĂNĂTATE

4        SOCIAL ȘI MUNCĂ

5        JURIDICĂ

6        MEDIU

7        ECONOMIE ȘI FINANȚE

8        AGRICULTURĂ

9        CULTURĂ ȘI CULTE

10      IMM ȘI MEDIU DE AFACERI

11      SPORT, TURISM, TINERET

12      MEDIA ȘI COMUNICARE

13      URBANISM ȘI TRANSPORT

14      IT ȘI TELECOMUNICAȚII

15      APĂRARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

16      ADMINISTRAȚIE ȘI ORDINE PUBLICĂ

17      ETICĂ ȘI STATUT

18      STRATEGIE ELECTORALĂ ȘI ATRAGEREA DE NOI MEMBRI

 • Atributiile CS:
  1. realizează și gestionează o bază de date cu toți membrii de partid eligibili de a fi propuși în funcții publice, organizată pe categorii de competență. Propun BCN candidații pentru funcțiile publice din administrația centrală, conform prevederilor din RI.
  2. realizează suport științific și expertize care stau la baza tuturor programelor sectoriale la nivel județean sau central. Solicitarea expertizelor și avizelor consultative din partea CS sunt obligatorii pentru fundamentarea tuturor hotărârilor și programelor.
  3. formulează puncte de vedere obiective fundamentate științific, cu caracter consultativ, asupra tuturor subiectelor supuse votului în organismele partidului. Aceste puncte de vedere sunt aduse la cunoștinta tuturor electorilor interni înaintea exercitării votului respectiv.
  4. formulează puncte de vedere obiective fundamentate științific, cu caracter consultativ, asupra tuturor deciziilor la nivelul consiliilor municipale, județene sau ale parlamentului, organisme în care urmează să se pronunțe delegații partidului. Aceste puncte de vedere sunt comunicate organizațiilor partidului care urmează să decidă prin vot poziția partidului în problemele respective, pe care le pun în aplicare delegații respectivi.
  5. dezvoltă programe de instruire și perfecționare a specialiștilor partidului, la solicitarea BCN și BCJ.
  6. întocmește programul partidului și modificarile ulterioare pe care le inainteaza spre aprobare BCN (pe baza documentelor emise de CSC politică și ideologică);
  7. întocmește Statutul partidului și modificarile ulterioare (pe baza documentelor emise de CSC pentru etică și statut) pe care le înaintează spre avizare BCN și apoi spre vot ON;
  8. întocmește programul de guvernare pe care îl înaintează spre avizare BCN și apoi spre vot ON;
  9. alte atribuții conform prezentului Statut.
 • Componenta CS:
 1. CSJ pe fiecare specialitate se înființează cu un numar minim de trei membri. Numarul maxim de membri CSJ este de cinci membri. Membrii CSJ sunt propusi de către comisiile județene existente sau de către CSC în cazul comisiilor nou înființate. Timp de un an aceștia funcționează drept consultanți fără drept de vot după care pot fi validați ca membri eligibili de către Biroul CSC. Componența CSJ se decide prin votul BCJ în ordinea voturilor primite de solicitanți. Alegerile pentru CSJ se desfașoară o data la patru ani, în termen de 10 zile de la data Congresului.
 2. Fiecare CSC sunt compuse din cate 5 membri. Componenta CSC se actualizează în cadrul alegerilor interne o data la un ciclu electoral (patru ani), în termen de 20 de zile de la data Congresului respectiv. Până la data respectivă, delegații CSJ nou înființate funcționează drept consilieri CSC fără drept de vot. Membrii CSC sunt aleși prin vot de BCN prin candidaturi din cadrul tuturor membrilor CS votanți, în ordinea numarului de voturi obtinuțe.
 3. în cadrul fiecarei CS, în termen de 3 zile de la stabilirea componenței sale, membrii săi aleg secretarul CS respective cu rol de coordonare și reprezentare. Acesta este membru al partidului.
 4. pentru coordonare și întocmirea documentelor cu caracter unitar (programe) se constituie Biroul CSC compus din secretarii fiecarei CSC.
 • CS pot atrage un numar nelimitat de consilieri din afara partidului care pot

contribui la activitatea CS fara a avea drept de vot.

Membri CS pot fi demiși prin votul CSC pe specialitatea respectivă, la propunerea CSJ din care face parte sau prin decizia BCN la inițiativa oricarui membru BCN. Decizia de demitere poate fi contestată de membrul respectiv la CEA în termen de 30 de zile de la demitere.

 • Secretariatele partidului

Se organizează la nivelul județean și central.

Secretariatele județene sunt formate din câte trei membri, iar secretariatul central din cinci membri. Componența secretariatelor se stabilește prin votul BCJ respectiv BCN din rândul membrilor solicitanți, în termen de zece zile de la data alegerilor interne pentru BCJ respectiv BCN. Candidaturile sunt validate de către CEA. Secretariatele județene își aleg din randul membrilor un secretar coordonator, iar BCN alege secretarul general, cu rol de coordonare și reprezentare.

 • Atribuțiile secretariatelor partidului sunt:
  1. stabilirea datelor alegerilor interne și a datelor consultărilor interne și organizarea acestora;
  2. informarea membrilor referitor la convocarea Adunărilor generale și a subiectele supuse votului;
  3. întocmirea și actualizarea permanentă a evidenței membrilor de partid. Gestiunea documentelor individuale și a cererilor membrilor de partid și solicitărilor de înregistrare.
  4. întocmirea și gestiunea corespondenței organizațiilor județene, respectiv centrale;
  5. evidența sancțiunilor și a termenelor de recurs și reabilitare;
  6. transmiterea informațiilor și documentelor între organizațiile interne. Notificarea organizațiilor interne de conducere sau de pe acelasi palier organizatoric, privind deciziile luate în cadrul organizației în cadrul căreia funcționează.
  7. notificarea organizațiilor cu rol decizional privind apariția unor situații de incompatibilitate privind activitatea membrilor;
  8. punerea la dispozitia CEA a dosarelor complete privind CV-ul și activitatea în partid ale membrilor;
  9. evidența organigramei organizației și a tuturor funcțiilor de conducere la nivel județean respectiv național;
  10. evidența inițiativelor membrilor de partid și organizarea consultărilor interne conform prevederilor statutului;
  11. gestionează resursele materiale și financiare ale organizațiilor în conformitate cu deciziile BCJ respectiv BCN;
  12. secretarii coordonatori și secretarul general participă la ședințele BCJ, respectiv BCN și BPP.

 

CAPITOLUL 4   OCUPAREA FUNCȚIILOR ÎN PARTID

 

Oricare membru de partid își poate depune candidatura la orice funcție din partid, în urmatoarele condiții:

 • Candidatura pentru funcția de secretar al OL cu 60 de zile înaintea datei

alegerilor, prin depunerea candidaturii în cadrul OL și validate de către CEA, cu respectarea criteriilor de la Art  2.18.

Verificarea incompatibilitatilor se face de către CEA.

 • Candidatura pentru funcția de delegat al OL în BCJ cu 60 de zile înaintea datei alegerilor, prin prezentarea candidaturii în cadrul OL și validate de către CEA cu respectarea cu respectarea criteriilor de la Art 2.18.

Verificarea incompatibilitatilor se face de către CEA.

 • Candidatura la funcțiile de presedinte al OJ sau delegat al OJ pentru

reprezentare în BCN, prin depunerea candidaturii la secretariatul BCJ cu 60 de zile înaintea datei alegerilor. Candidaturile sunt validate de CEA.

Criteriile de selectie suplimentare fata de cele prevazute la Art. 2.18 sunt:

 1. studii superioare;
 2. vechime minimă în partid de doi ani;
 3. să nu facă parte din organizații care îi pot impune o conduită în afara convingerilor proprii;
 4. să nu fie rudă, afin sau rudă spirituală pana la gradul 4 cu alți delegați ai OL în BCJ și parlamentari sau europarlamentari.
 • Candidatura la funcția de Președinte al partidului prin depunerea candidaturii cu 60 de zile înaintea datei alegerilor la secretariatul BCN. Candidaturile sunt validate de CEA.

Criteriile de selecție suplimentare față de cele prevăzute la Art. 2.18 sunt:

 1. studii superioare;
 2. să nu facă parte din organizații care îi pot impune o conduită în afara convingerilor proprii;
 3. vechime minima de doi ani ca membru în partid;
 4. să nu fie rudă, afin sau rudă spirituala pana la gradul 4 cu primari în functie, presedinți de consilii județene, parlamentari, europarlamentari, membri în guvern, reprezentanți în funcții publice centrale;
 5. să aibă varsta de minim 35 de ani, impliniti în anul în curs;
 6. să nu fi fost membru al unui alt partid politic înființat dupa 22 decembrie 1989;
 7. să nu fi fost informator sau lucrător al Departamentul Securității Statului (DSS);
 8. să nu fi făcut parte din nomenclatura PCR.
 • Pentru participarea la CS, membrii de partid se înregistreaza la CSJ (respectiv la BCJ în situția în care CSJ nu a fost încă inființată) cu prezentarea CV-ului, corespunzator competențelor profesionale, a domeniilor de expertiză personale și precizarea comisilor în care dorește să activeze. Aprobarea admiterii în CS se obține în urma votului membrilor CSJ respectivă, în condițiile statutare. Criterii de selecție a candidatilor pentru apartenența la CS:
 1. studii superioare și expertiză dovedită pe domenii profesionale;
 2. fără antecedente penale și fiscale;
 3. să nu fi ocupat funcții publice sau funcții administrative, numit din partea altor partide.
 • La depunerea oricărei candidaturi, membrii de partid trebuie să prezinte:
 1. Curriculum Vitae;
 2. viziunea proprie privind activitatea în funcția vizată;
 3. prezentarea activității proprii în partid până la data candidaturii.
 • In cadrul unei sesiuni de alegeri interne un membru poate candida la maximum trei funcții.

 

CAPITOLUL 5   DESEMNAREA CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚII PUBLICE

 

ORICARE membru de partid activist își poate depune candidatura la ORICE funcție publica, în calitate de delegat al partidului, în urmatoarele condiții:

 • Pentru desemnarea candidatului partidului la funcția de Președinte al României precum și la funcția de prim ministru, se depune candidatura cu 60 de zile ănaintea datei alegerilor interne de desemnare a candidatului, la secretariatul BCN.

Alegerile interne pentru aceste funcții se desfașoară cu șase luni înaintea datei procesului electoral la nivel național. Candidaturile se validează de către CEA și BCN.

Criteriile de selecție suplimentare față de cele prevazute la Art. 2.18 sunt:

 1. studii superioare;
 2. să nu facă parte din organizații care îi pot impune o conduită în afara convingerilor proprii;
 3. vechime minimă de doi ani ca membru de partid;
 4. charismă, educație, cunoaștere cel puțin a unei limbi străine;
 5. să nu fie rudă, afin sau rudă spirituală pana la gradul 4 cu delegatii OJ în BCN, coordonatorii CSC, parlamentari, europarlamentari, membri în guvern, reprezentanți în funcții publice centrale;
 6. să aibă vârsta de minim 35 de ani, impliniti în anul în curs;
 7. să nu fi fost membru al unui alt partid politic înființat dupa 22 decembrie 1989;
 8. să nu fi fost informator sau lucrător al DSS;
 9. să nu fi făcut parte din nomenclatura PCR.
 • Pentru alegerea candidatului la funcția de Președinte al României și pentru candidatul la funcția de prim ministru se aplică următoarea procedură:
 1. se depun candidaturile din partea tuturor membrilor interesați;
 2. se avizează candidaturile de către CEA;
 3. se publică programul individual al fiecarui candidat, CV-ul și raportul de activitate în partid;
 4. se votează în cadrul BCN. Un membru BCN poate susține prin semnătură pe program/moțiune doar un singur candidat;
 5. se ordonează candidații în ordine descrescătoare a numărului de semnături primite pe programul/moțiunea prezentată;
 6. se extrage o listă formată din primii 3 clasați;
 7. lista de trei candidați se supune votului ON;
 8. este desemnat candidat cel care obtine majoritatea voturilor. Alegerea se desfășoară în sistem majoritar în două tururi, dacă este cazul.
 • Pentru candidaturi la funcțiile de consilier local și primar, președinți ai consiliilor județene și consilieri județeni, candidați pentru funcțiile publice din județ, precum și candidați pentru ocuparea funcțiilor de parlamentari, prin prezentarea candidaturii cu 3 luni inaintea datei alegerilor locale sau generale. Candidaturile se prezintă în cadrul OL, respectiv OJ și se validează de către CEA și BCN (pentru consilierii județeni, primari în marile orașe și în municipiul București, precum și pentru parlamentari). Pentru alegerile uninominale alegerea se desfășoară în sistem majoritar în doua tururi, iar pentru desemnarea candidaților pe liste, într-un singur tur în funcție de numărul de voturi obținute. Procedura de vot este detaliata in RI.

Criteriile de selectie sunt cele prevazute la Art. 2.18.

 • Pentru candidatura la funcții publice centrale, inclusiv membri în guvern, cu

excepția funcției de prim ministru, precum și pentru funcțiile de europarlamentari, membrii de partid se înscriu în baza de date a CSC corespunzator competenșelor profesionale și domeniilor de expertiză personale. În vederea stabilirii candidaților pentru funcțiile disponibile, CSC înaintează propunerile pentru avizare către CEA și pentru vot BCN.

Criteriile de selecție suplimentare față de cele prevazute la Art. 2.18 sunt:

 1. studii superioare;
 2. să nu facă parte din organizații care îi pot impune o conduită în afara convingerilor proprii;
 3. să nu fie ruda pana la gradul 4 cu presedinții OJ, presedinți de comisii, primari în funcții, presedinți de consilii locale, parlamentari, europarlamentari, membri în guvern, reprezentanți în funcții publice locale și centrale;
 4. să aibă vârsta minimă de 30 de ani împliniți în anul în curs.
 • Planificarea alegerilor

Pentru simplificarea procedurilor de vot, reducerea timpului alocat și a efortului organizatoric, se prevede realizarea simultană a unor categorii de alegeri astfel:

 1. alegerile pentru secretarii OL împreună cu alegerile pentru delegatii OL în BCJ;
 2. alegerile pentru președinții OJ împreună cu alegerile delegaților OJ în BCN;
 3. alegeri pentru președintele partidului, secretariatele partidului, împreună cu alegerile pentru CS și alegerile pentru CEA;
 4. alegerile pentru candidații la funcții publice centrale împreună cu alegerile pentru candidații la funcții guvernamentale și prim ministru.
 • In cadrul unei sesiuni de alegeri interne la termen, ordinea în care se programează acestea pe paliere organizatorice este:
 1. alegerile pentru secretarii OL împreună cu alegerile pentru delegații OL în BCJ;
 2. alegerile pentru președinții OJ împreună cu alegerile delegaților OJ în BCN în termen de 30 de zile de la validarea celor de la pct. a) ;
 3. alegeri pentru președintele partidului, secretariatele partidului, împreună cu alegerile pentru CS și alegerile pentru CEA în termen de 30 de zile de la validarea celor de la pct. b);
 4. Congresul partidului în termen de 30 de zile de la validarea celor de la pct. c).

 

CAPITOLUL 6   PATRIMONIUL ȘI FINANȚAREA PARTIDULUI

 

 • Partidul se organizează și funcționează pe sistemul maximei transparențe în

privința fondurilor și patrimoniului. Orice membru are dreptul să cunoască starea financiară și patrimonială a partidului.

 • Gestiunea resurselor financiare și materiale se realizează de către

secretariatele județene și secretariatul central al partidului. Secretarii județeni și secretarul general exercită funcțiile de trezorieri ai organizațiilor, raspund de corectitudinea evidențelor contabile și angajează sub semnatura proprie operațiunile financiar bancare în numele partidului.

Secretarii județeni și secretarul general deschid conturi bancare în numele organizațiilor respective și răspund de gestionarea acestora.

Controlul gestiunii realizate de secretariate se verifica de către CS de economie și finanțe care întocmesc anual un raport de control financiar pe care îl prezinta spre aprobare BCJ respectiv BCN. Raportul CS centrală face referire la situatia financiară și patrimonială la nivel județean cât și central.

 • Toate operațiunile financiare ale partidului se rulează exclusiv prin conturile

bancare ale partidului. Sunt interzise plăți în numerar între organizațiile partidului sau între organizații și membri. Fac excepție depunerile cotizațiilor și plata deplasărilor și diurnelor.

 • Toate operațiunile financiare se desfășoară în mod transparent și se afișează

pe site-ul partidului unde pot fi consultate de către toti membrii de partid. Pentru aceasta, secretariatele vor afisa lunar, online, extrasele de cont ale organizațiilor.

 • Organizațiile partidului vor urmări minimizarea cheltuielilor prin aplicare de

standarde de cost. Standardele de cost vor fi propuse de CS pentru economie și finanțe și aprobate de BCN.

 • Fondurile partidului se utilizează în urmatoarele scopuri:
 1. plăti aferente funcționării sediilor: chirii, cheltuieli de întreținere, consumabile, birotică, mijloace de comunicare, mijloace de transport;
 2. diurne și cheltuieli de reprezentare;
 3. cheltuieli electorale;
 4. remunerații speciale;
 5. plata personalului angajat;
 6. alte obligații legale sau conform prezentului Statut.
 • Achizițiile importante cantitativ și valoric se fac prin licitații, dialog competitive, negocieri transparente. Procedurile de achiziție sunt prezentate în RI.
 • Sursele de finanțare ale partidului sunt:
  1. cotizațiile membrilor de partid;
  2. donații private sau ale membrilor de partid;
  3. subvenții de la bugetul de stat.
 • Cotizația lunară este obligatorie pentru toti membri de partid (cu exceptia

membrilor GIL). Simpatizanții pot susține prin partidul donații echivalente.

 • Valoarea cotizațiilor se stabileste în cadrul fiecarei OL astfel încat totalul

cotizațiilor lunare să acopere cheltuielile de funcționare a OL respectivă, plus un procent de 30% care se constituie drept contribuție pentru susținerea cheltuielilor de funcționare a organismelor județene și centrale.

Procedura de calcul a cotizațiilor este urmatoarea:

 1. Cu minimum 20 de zile inainte de începutul anului, membri OL își stabilesc bugetul lunar pentru anul urmator cuprinzând:
 2. chiria spațiului destinat ca sediu al OL;
 3. cheltuielile de utilități ale spațiului;
 • cheltuieli cu abonamente de comunicație;
 1. cheltuieli de birotică.

Acest calcul se comunică secretariatului BCJ

 1. Se cumulează aceste sume și se majorează cu un procent de 30%. Totalul se imparte la numărul de membri, suma rezultată reprezentând valoarea cotizației pentru anul respectiv. În cazul modificării numărului membrilor cotizanți pe parcursul anului, calculul cotizației se modifică și se comunică secretariatului BCJ.
 2. Bugetul se va vota de membri OL și se adoptă cu o majoritate de minimum 75% din voturile exprimate. Daca nu se aprobă în varianta inițială, se cauta soluții de reducere a cheltuielilor, până cand se aprobă prin vot.
 • Cotizațiile sunt depuse individual de către fiecare membru în conturile partidului gestionate de secretariatele BCJ, sau se pot colecta de secretarii OL în numerar cu obligația acestora de depunere saptamanală a sumelor colectate în contul BCJ însotită de borderoul explicativ.
 • Membrii de partid aflați în somaj, cei cu venituri sub salariul minim pe economie, elevii, studenții și pensionarii sunt scutiți de plata cotizației.
 • Donațiile private se realizeaza exclusiv în bani prin virament în conturile

centrale ale partidului. Nu se accepta donații materiale care să fie incluse în patrimoniul organizațiilor partidului. Donațiile pot fi nominale (în sprijinul unei OL anume) sau nenominale, în gestiunea secretariatului general.

 • Donațiile în bani ale membrilor de partid sau ale donatorilor din afara partidului pot urma anumite destinații în sprijinul unei OL specificate de aceștia, cu condiția ca aceste donații să vizeze doar achiziția de echipamente standardizate prevazute în RI, pentru care OL respectivă se afla pe lista de așteptare gestionată de secretariatul central.
 • Donația va fi returnată daca CEA constată un conflict față de principiile etice ale partidului. Din cuantumul donației va fi suportat comisionul de transfer. Donatorii pot solicita neafișarea identității lor în extrasele de cont afișate public.

Donațiile sunt înscrise în registrul de donații al partidului.

 • Baza materială a partidului este formată din totalitatea bunurilor aflate în gestiunea organizațiilor și cuprinde:
 1. mobilier;
 2. echipamente de birou, hardware, software și de comunicatie;
 3. mijloace de transport;
 4. materiale electorale;
 5. bunuri imobiliare.
 • Pentru echiparea sediilor de partid se va urmări standardizarea listei de

echipamente și a achizițiilor, iar achizițiile de echipamente se vor face în mod centralizat, în vederea minimizării costurilor. Costurile cu sediile organizațiilor vor fi încadrate în limite de costuri obligatorii pentru toate organizațiile. Standardele de cost sunt detaliate în RI.

 • Organizațiile pot echipa sediile sau pot utiliza și alte mijloace materiale private, prin contribuția individuală a membrilor, cu acordul tuturor membrilor organizației. Aceste echipamente nu pot înlocui pe cele standardizate aparținând partidului, iar cheltuielile provocate de întreținerea lor se suportă exclusiv de membrii care le-au pus la dispoziție.
 • Membrii de partid pot pune la dispozitie spații destinate sediilor OL care se

încadrează ca suprafață și costuri în standardele stabilite. Pentru aceasta membrul proprietar va primi pe bază de contract o chirie la nivelul minim al zonei în care se găsește spațiul.

 • Sarcina de distribuire a fondurilor și echipamentelor între structurile interne

revine Departamentelor financiare și pentru resurse ale BCJ respectiv BCN care inaintează bugetele respective pentru aprobare care BCJ respectiv BCN.

 • Pentru buna utilizare a echipamentelor aparținând partidului răspund secretarii organizațiilor.
 • Activitatea membrilor și susținătorilor este de regulă benevolă și neremunerată. De la aceasta regula fac exceptie:
 1. lucrările sau acțiunile speciale realizate de membri sau specialiștii din comisii peste norma minima de timp de 25 de ore lunar, stabilită prin statut. Pentru aceste activități aceștia pot solicita plata acestora corespunzator numărului de ore suplimentare alocate. Solicitarea se adresează și se aprobă de către organizația din care membrul respectiv face parte. Pentru decontarea lucrărilor solicitanții vor depune inițial o solicitare estimativă, iar ulterior realizării, cereri justificative de decontare la Comisiile de specialitate și CEA. Toate aceste dosare vor fi publice în cadrul organizaților. Calculul acestor remunerații se va raporta la salariul mediu pe economie.
 2. diurne acordate membrilor de partid care se află în deplasare în afara localității unde se află OL din care face parte, în interes de partid, prin delegare de către organizația din care face parte sau a BCN, BCJ, CS, CEA.
 • Cheltuielile de funcționare ale OL trebuie să fie acoperite exclusiv din valoarea totală a cotizațiilor lunare ale membrilor săi.

Aceste cheltuieli sunt:

 1. chiria spațiului destinat ca sediu al OL;
 2. cheltuielile de utilități ale spațiului;
 3. cheltuieli cu abonamente de comunicație;
 4. cheltuieli de birotică și programe informatice.

Toate aceste cheltuieli sunt achitate prin secretariatele BCJ, prin virament bancar.

La nivelul OL, secretarii acestora sunt responsabili de acoperirea costurilor de funcționare din valoarea cumulată a cotizațiilor membrilor OL respective.

La nivelul OJ, secretarii BCJ sunt responsabili pentru acoperirea costurilor de funcționare ale organizației, din cotizatiile membrilor OJ respective.

 • Cheltuielile de funcționare ale BCJ

Se suportă din excedentul provenit din încasarea cotizațiilor, după deducerea cheltuielilior organizațiilor locale.

Cheltuielile de funcționare ale BCJ sunt:

 1. chiria spațiului destinat ca sediu al BCJ, CSJ;
 2. cheltuielile de utilități ale spațiului;
 3. cheltuieli cu abonamente de comunicație;
 4. cheltuieli de birotică;
 5. cheltuieli cu mijloacele de transport;
 6. cheltuieli de corespondență;
 7. remunerații suplimentare ale membrilor;
 8. cheltuielile cu personalul angajat al BCJ;
 9. diurne;
 10. alte cheltuieli suplimentare însotite de note justificative, aprobate de BCN.
 • Cheltuielile de funcționare ale organismelor centrale

Se suportă din excedentul provenit din încasarea cotizațiilor virate de BCJ și din donațiile încasate în contul central.

Cheltuielile de funcționare ale organismelor centrale sunt:

 1. chiriile spațiilor destinate organismelor centrale;
 2. cheltuielile de utilități ale spațiilor;
 3. cheltuieli cu abonamente de comunicație;
 4. cheltuieli de birotică;
 5. cheltuieli cu mijloacele de transport;
 6. cheltuieli de corespondența;
 7. remunerații suplimentare ale membrilor BCN, CSC și CEA;
 8. cheltuielile cu personalul angajat al BCN;
 9. diurne și cheltuieli pentru deplasări externe;
 10. alte cheltuieli suplimentare însoțite de note justificative aprobate de BCN;
 11. costurile de organizare a Congresului;
 12. cheltuieli cu materialele de prezentare și propagandă care se achiziționează centralizat și se distribuie către BCJ;
 13. costuri legate de baza informatică centralizată.
 • Pentru reducerea cheltuielilor, se va urmări ca sediile BCJ și cele ale

organizațiilor din orașele reședință de județ să fie comune, de asemenea sediul BCN cu cel al organizației centrale de București.

 • Lunar, până la data de 5 ale lunii, secretariatele BCJ vor transmite

secretariatului central raportul încasărilor din cotizații și gradul de acoperire a cheltuielilor, per total OJ, pentru fiecare OL în parte, soldul la sfârsitul lunii, cât și bugetul necesar estimat pentru luna în curs și vor cuprinde:

 1. cheltuielile curente ale sediilor OL de la Art. 6.23;
 2. cheltuielile proprii BCJ prezentate la Art. 6.24.
 • Bugetul de cheltuieli electorale este gestionat de Departamentul electoral al BCN, aprobat prin vot de BCN.
 • Excedentul de încasări la nivel național, dupa deducerea tuturor cheltuielilor, conform prevederilor de mai sus, va ramâne la dispoziția BCN, care va decide destinația sumelor respective, la propunerea CSC.

CAPITOLUL 7 COMISIA DE ETICĂ ȘI ARBITRAJ (CEA)

 • Comisia de etică și arbitraj se organizează la nivel central și funcționează în baza unui regulament propriu, scopul ei fiind respectarea și păstrarea nealterată a valoriilor și principiilor inițiale, respectarea programului politic, a Statutului și RI.
 • CEA este compusă din membri sau simpatizanti ai partidului și din persoane din societatea civilă, fără apartenență politică, cu o bună reputație în societate și tinută morală ireproșabilă. Cel puțin o treime dintre componenții CEA trebuie să fie reprezentanți ai societății civile. BCN are sarcina completării componenței CEA cu persoane atrase din societatea civilă.
 • Criteriile de selecție ale membrilor CEA:
 1. studii superioare;
 2. fără antecedente penale sau fiscale;
 3. să aibă un profil moral exemplar, să fie apreciați și respectați în comunitatea din care provin;
 4. să nu fi avut funcții în cadrul altui partid politic;
 5. să fie un exemplu de responsabilitate, echilibru, simț de răspundere, verticalitate.
 6. vârsta minimă 25 de ani;
 7. să nu fie rudă, afin sau rudă spirituală pana la gradul 4 cu ocupanții altor funcții din partid.

Numărul de mandate al membrilor CEA nu se limitează.

 • Alegerea CEA

CEA este compusă din cel puțin 5 membri aleși de BCN. Numărul membrilor CEA se decide prin votul BCN și poate fi modificat periodic la cererea membrilor CEA. Alegerea acestora se face de către BCN dupa principiul: un membru BCN poate susține prin semnătură doar o singură persoană. Primii clasați în urma votului constituie CEA pentru următorii 4 ani.

Propunerile se depun la secretariatul central cu minimum 30 de zile înaintea datei alegerilor.

În termen de zece zile dupa stabilirea componenței CEA, membrii săi aleg Coordonatorul comisiei cu rol de organizare și reprezentare. Cu ocazia majorării numarului membrilor CEA, procedura de alegere în BCN se reia pentru ocuparea posturilor nou create.

Pentru eficientizarea activității CEA, se va urmări delegarea responsabilităților ce rezultă din statut către membri săi din teritoriu, pe principiul proximității. Delegarea responsabilităților se va face de către Coordonatorul CEA.

 • Atribuțiile CEA
 1. urmărește modul de respectare a principiilor, obiectivelor, programului, statutului și RI și propune sancțiuni în situția încalcării acestora;
 2. validează candidaturile pentru funcțiile de consilieri locali și județeni, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, primari, parlamentari și europarlamentari;
 3. propune către BCN retragerea sprijinului politic pentru reprezentanții aleși în situația încălcării statutului, programului sau a nerespectării mandatelor de reprezentare;
 4. validează candidaturile pentru funcțiile de secretari OL, președinte OJ și delegații OL și OJ;
 5. soluționează contestațiile privind alegerile și candidaturile pentru funcțiile interne și publice;
 6. avizează lista candidaților la funcția de Președinte al României supusă apoi votului ON;
 7. avizează lista candidaților la funcția de prim ministru supusă apoi votului BCN;
 8. avizează delegații partidului pentru funcții publice în administrația centrală, inclusiv membri în guvern;
 9. propune către BCN dizolvarea OL în care se constată încălcari ale statutului sau programului partidului, prin participarea majorității membrilor respectivei OL;
 10. Alte atribuții conform Statutului.

 

CAPITOLUL 8 ÎNCETAREA  ACTIVITĂȚII

Art 8.1           Partidul își încetează activitatea în următoarele condiții:

 1. prin autodizolvare decisă prin votul majorității simple a ON, la propunerea BCN;
 2. dizolvare prin hotărâre pronunțată de Curtea Constituțională în urma încalcării prevederilor constituționale;
 3. dizolvare în urma nerespectării prevederilor Legii partidelor politice, prin sentință judecatorească a Tribunalului București;
 4. reorganizare în situația de absorbție în cadrul altui partid, fuziune prin contopire sau în cazul divizării totale, în condițiile legii.

 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 • Prima rundă de alegeri generale în partid, pentru toate structurile statutare, este prevazută a se demara în termen de 60 de zile de la data primelor alegeri parlamentare care vor avea loc dupa înregistrarea partidului.
 • Până la data primelor alegeri interne, funcțiile BCN și BPP vor fi asigurate de

grupul membrilor fondatori sau de către membri de partid desemnați prin vot de aceștia. Aceasta prevedere se aplică și altor structuri executive sau CEA, care se pot constitui în această perioadă prin decizia grupului membrilor fondatori.

 • Până la data primelor alegeri interne, funcția de președinte al partidului va fi

asigurată de președintele comitetului de inițiativă agreat de membrii fondatori cu prilejul înregistrarii partidului la Tribunal.

 • Perioada de ocupare provizorie a funcțiilor în partid, pana la data primelor

alegeri interne, nu se ia în calculul privind limitarile impuse de Statut pentru membrii partidului, în ceea ce privește numărul de mandate ce se pot ocupa de către o persoana în funcții de conducere și durata acestora.

 • Până la data primelor alegeri interne este permis cumulul de funcții de catre

membrii de partid înregistrați.

Prezentul Statut a fost redactat şi semnat în 5 exemplare originale astăzi 30 decembrie 2015, data certificării sale de avocat.